Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Wspólnotowe znaki towarowe (CTM – Community Trade Marks) rejestrowane są w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante.

Szczegółowe przepisy dotyczące wspólnotowego znaku towarowego zawarte są w rozporządzeniu Rady WE nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Zgodnie z treścią art. 4 przedmiotowego rozporządzenia wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity i wywołuje jednakowe skutki prawne w całej Unii Europejskiej. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, tj. od dnia 1 maja 2004 r., ochrona wspólnotowego znaku towarowego rozciąga się także na terytorium Polski.

Podstawowe cechy wspólnotowego znaku towarowego:

 1. Początek ochrony od dnia zgłoszenia;
 2. Dziesięcioletni czas ochrony z możliwością jej przedłużania na kolejne dziesięcioletnie okresy;
 3. Wyłączne prawo używania znaku przez uprawnionego oraz zakazywania osobom trzecim używania go bez jego zgody;
 4. Jednolity charakter prawa ochronnego;
 5. Jednolita dla całej Unii Europejskiej procedura rejestracyjna (jedno zgłoszenie, jeden język, jeden Urząd, jeden pełnomocnik);
 6. Ochrona prawna skuteczna na terytorium całej Unii Europejskiej.

Wspólnotowy znak towarowy może zostać zgłoszony do rejestracji samodzielnie przez Zgłaszającego bądź przez jego pełnomocnika (w tym również przez pracownika przedsiębiorstwa, w przypadku gdy Zgłaszającym jest osoba prawna). Ustanowienie pełnomocnika jest obowiązkowe wyłącznie dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi lub prawnymi nie mającymi stałego miejsca zamieszkania lub głównego miejsca prowadzenia działalności lub rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego na terenie Unii Europejskiej.

Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego do rejestracji może być dokonane zarówno bezpośrednio w Urzędzie OHIM w Alicante, jak i za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, który zobowiązany jest do jego przekazania do Urzędu OHIM. Zgłoszenie złożone w Urzędzie Patentowym RP wywołuje taki sam skutek, jak gdyby zostało dokonane tego samego dnia w Urzędzie OHIM. Jednakże w sytuacji, gdy zgłoszenie zostanie przekazane przez Urząd Patentowy RP po upływie dwóch miesięcy od daty jego otrzymania, uznaje się, że zostało ono dokonane z datą, w której wpłynęło do Urzędu OHIM.

Zgłaszający (lub jego pełnomocnik) może zatem dostarczyć zgłoszenie w następujący sposób:

 1. wysyłając bezpośrednio do Urzędu OHIM w Alicante na poniższy adres:
  Office for Harmonization in the Internal Market
  Receiving Unit
  Avenida de Europa, 4
  E-03008 Alicante, Spain
 2. składając osobiście w recepcji Urzędu OHIM w Alicante podczas godzin otwarcia;
 3. przesyłając faksem wyłącznie na poniższy numer faksu Urzędu OHIM:
  (+34) 965 131 344;
 4. wysyłając zgłoszenie on-line za pośrednictwem strony internetowej Urzędu OHIM (możliwe również w języku polskim);
 5. składając w Urzędzie Patentowym RP (za przekazanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego do Urzędu OHIM pobierana jest opłata w wysokości 120 PLN).

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego wydaje potwierdzenie odbioru otrzymanych zgłoszeń.

Na stronie internetowej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego znajdują się wszelkie szczegółowe informacje na temat procedury rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, jak również dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia znaku w języku polskim, tj.:
 1. formularz zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego – należy wybrać język polski (Select language), a następnie kliknąć w ikonę pobierania formularza (Download form) o nazwie „Application for a Community Trade Mark”;
 2. objaśnienia do formularza zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

Podstawowe koszty zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego ilustruje poniższa tabela:

Rodzaj opłaty
Wysokość opłaty w EUR
Opłata podstawowa za zgłoszenie do trzech klas towarowych 1050,00
Opłata podstawowa za zgłoszenie on-line do trzech klas towarowych
 900,00
Dopłata do zgłoszenia za każdą klasę towarową powyżej trzech 150,00
Opłata podstawowa za wspólny znak towarowy
 1800,00
Opłata za krajowe sprawozdania z wyszukiwań
 84,00

Szczegółowe informacje na temat opłat w postępowaniu zawarte są na stronie internetowej Urzędu OHIM w Alicante.