Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2017-08-23

Alternatywne metody rozstrzygania sporów (Alternative Dispute Resolution, ADR) w obszarze własności intelektualnej i technologii

Własność intelektualna (IP) jest istotnym elementem dzisiejszej gospodarki opartej na wiedzy, a jej efektywne wykorzystanie ma coraz większe znaczenie dla biznesu.

Na realizację praw własności intelektualnej, innowacje i procesy twórcze negatywnie wpływać mogą spory, szczególnie gdy ich stronami są startupy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Nawet staranne opracowywanie umów, które pozwala zmniejszyć liczbę występowania ewentualnych sporów, nie jest w stanie w 100% zapobiec ich powstawaniu. Dlatego, aby spory mogły być skutecznie rozstrzygane i administrowane, ważne jest aby ich strony dysponowały wiedzą o różnych metodach ich rozwiązywania. Chociaż spory w obszarze własności intelektualnej mogą zostać rozstrzygnięte w drodze postępowania sądowego, strony coraz częściej decydują się na ich rozstrzyganie w drodze mediacji, arbitrażu lub przy wykorzystaniu innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR).

Współpraca UPRP-WIPO

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) i Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization, WIPO) współpracują na rzecz podnoszenia w Polsce świadomości nt. alternatywnych metod rozwiązywania sporów w obszarze własności intelektualnej i technologii.

Czym jest ADR?

Procedury ADR stanowią alternatywę dla postępowania sądowego i są odpowiednie dla rozstrzygania większości sporów związanych z IP, zwłaszcza między stronami różnych jurysdykcji. W przypadku procedur ADR strony mają większą kontrolę nad przebiegiem postępowania, a samo postępowanie, jeśli jest sprawnie administrowane, wpływa na optymalizację czasu i oszczędność środków finansowych. Ponadto, ze względu na mniej sformalizowany charakter, procedury ADR umożliwiają stronom rozpoczęcie, kontynuowanie lub poprawę kontaktów biznesowych.

Procedury ADR obejmują mediację, arbitraż, arbitraż w trybie przyspieszonym i ekspertyzę.

Mediacja
Dobrowolna procedura, w ramach której mediator pomaga stronom w rozstrzygnięciu sporu w drodze porozumienia, które uwzględnia odpowiednio interesy stron.

Arbitraż
Procedura, w ramach której strony zgadzają się na poddanie sporu pod rozstrzygnięcie przez jednego lub kilku wybranych arbitrów, w celu uzyskania wiążącej i ostatecznej decyzji (wyroku).

Arbitraż w trybie przyspieszonym

Procedura arbitrażowa – przeprowadzana w krótszym czasie i przy niższych kosztach.

Ekspertyza
Procedura, w ramach której strony przedstawiają konkretną sprawę (np. kwestię techniczną) jednemu lub większej liczbie ekspertów, którzy podejmują decyzję w tej sprawie.

Materiały źródłowe i publikacje WIPO nt. ADR:

Klauzule ADR w umowach B+R

Strony uczestniczące w projektach badawczo-rozwojowych oraz transakcjach dot. transferu technologii często wykorzystują wzory umów jako podstawę do opracowywania własnych. Aby pomóc stronom tych umów w optymalnym doborze metody rozstrzygania sporów, Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO współpracuje z zainteresowanymi stronami i podmiotami podczas opracowywania i rozpowszechniania wzorów porozumień na rzecz współpracy w dziedzinie badań i rozwoju, które zalecają mediację i arbitraż w trybie przyspieszonym administrowane przez WIPO.

Przykłady obejmują umowy Development of a Simplified Consortium Agreement (DESCA 2020) w ramach unijnego programu finansowania badań Horyzont 2020, wzory porozumień dot. własności intelektualnej – Intellectual Property Agreement Guide (IPAG) – opracowane przez austriackie uniwersytety i przedsiębiorstwa, wzory umów dot. współpracy badawczo-rozwojowej przygotowane przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii Niemiec (BMWi) oraz wzory umów przygotowane przez Hiszpański Urząd Patentów i Znaków Towarowych (OEPM).

Kontakt


Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO
34, chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
tel.: +4122 338 82 47
faks: +4122 338 83 37

e-mail: arbiter.mail@wipo.int

www: www.wipo.int/amc

WERSJA ANGIELSKA/ ENGLISH VERSION: