Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo własności przemysłowej wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy następuje po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy, czy są spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa.
Jeśli wszystkie warunki zostały spełnione Urząd Patentowy wydaje decyzję warunkową, w której udzielenie prawa ochronnego uzależnione jest spełnieniem formalnego warunku uiszczenia opłaty za dziesięcioletni okres ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego (art. 147 ust. 2 pwp). Natomiast w przypadku uiszczenia opłaty znak towarowy zostaje wpisany do rejestru znaków towarowych i wydawane jest świadectwo ochronne, potwierdzające udzielenie prawa. Dopiero wówczas uprawniony do zarejestrowanego znaku może go oznaczyć symbolem ®.
  •