Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Źródło: Patent Prosecution Highway Portal Site: http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/globalpph.htm

Global PPH umożliwia zgłaszającym wnioskowanie o zastosowanie przyspieszonej procedury w dowolnym z uczestniczących w tym programie urzędów, jeżeli chociaż jedno z zastrzeżeń analogicznego zgłoszenia patentowego zostało zaakceptowane przez którykolwiek z urzędów będących stroną wielostronnego porozumienia GPPH. Podstawą wniosku o zastosowanie GPPH są zarówno czynności podjęte przez urząd wcześniejszego badania (OEE) wskazujące na udzielenie, bądź zamiar udzielenia patentu w trybie krajowym, jak również czynności dokonane przez ten urząd jako Organ Międzynarodowy działający w trybie PCT.

Urząd Patentowy RP przystąpił do programów PPH w 2013 r. podpisując dwustronne umowy z Japońskim Urzędem Patentowym (JPO) i Państwowym Urzędem Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej (SIPO), w 2014 r. z Urzędem ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) oraz w 2016 r. z Koreańskim Urzędem Własności Intelektualnej (KIPO).

Pozytywne opinie użytkowników systemu PPH skłoniły UPRP do przystąpienia do Global PPH od dnia
6 stycznia 2017 r.

Od powyższej daty nie mają zastosowania wnioski o PPH na podstawie umów dwustronnych z USPTO, JPO i KIPO. W związku z tym składając wnioski do tych urzędów o zastosowanie PPH należy stosować uproszczoną, jednolitą procedurę ujętą w porozumieniu GPPH. Natomiast występując o zastosowanie przyspieszonej procedury do SIPO, należy stosować dotychczasowe wytyczne zawarte w umowie dwustronnej pomiędzy UPRP i SIPO.

Niezależnie od tego, w którym z 22 urzędów – stron GPPH zgłoszenie zostanie dokonane wcześniej, urząd przeprowadzający badanie później (Office of Later Examination – OLE) będzie mógł, na wniosek zgłaszającego i przy zachowaniu określonych wymogów, skorzystać z wyników tego wcześniejszego badania przeprowadzonego w urzędzie określanym jako Office of Earlier Examination – OEE. Zakres porozumienia GPPH obejmuje również program PCT-PPH zobowiązujący do akceptowania wyników wstępnej oceny i raportu z poszukiwań przeprowadzonych przez urzędy-strony będące Organami Międzynarodowymi PCT.

Dokonując zgłoszenia w UPRP, a następnie analogicznego zgłoszenia (zarówno w trybie krajowym, regionalnym, jak również w ramach procedury PCT)w jednym z pozostałych 21 urzędów należących do Global PPH zgłaszający, po uzyskaniu w UPRP pozytywnego wyniku co do spełnienia przesłanek zdolności patentowej, może wystąpić w urzędzie kolejnego zgłoszenia o zastosowanie procedury PPH, czyli skorzystać z przyspieszonej ścieżki badania. Zasada wzajemnego wykorzystywania pozytywnych wyników przez urzędy należące do Global PPH jest bardzo korzystna dla zgłaszających, gdyż znacząco skraca czas prowadzenia procedury i udzielenia patentu w kolejnym urzędzie.

Szczegółowe wytyczne i formularze wniosków składanych do urzędów uczestniczących w programie GPPH dostępne są na stronie: http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/globalpph.htm