URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


WŁASNOŚĆ przemysłowa W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE
Od pomysłu do zysku: Jak budować innowacyjny biznes

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował, w dniach 4–5 września 2014 r., X międzynarodowe sympozjum z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”. Tegoroczna edycja sympozjum nosiła tytuł Od pomysłu do zysku: Jak budować innowacyjny biznes”.

Podczas obrad obszerne wystąpienia merytoryczne przedstawili m.in. Iwona Wendel - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju; Carsten Fink - główny ekonomista Światowej Organizacji Własności Intelektualnej; Yoshitake Kihara - zastępca Komisarza Japońskiego Urzędu Patentowego; prof. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz wielu wybitnych ekspertów z Polski, Wielkiej Brytanii, Izraela, USA, Niemiec, Nowej Zelandii oraz Finlandii. Specjalne przesłanie z okazji otwarcia sympozjum skierował do uczestników obrad Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, który podkreślił w swoim liście, iż „strategia innowacji opiera się na rozwoju przedsiębiorczości poprzez zwiększenie współpracy nauki i biznesu oraz definiowaniu obszarów inteligentnych specjalizacji, które wyznaczać będą kierunki innowacyjnej gospodarki".

Problematyka dorocznych międzynarodowych sympozjów naukowych z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” obejmuje między innymi zagadnienia związane z transferem technologii z jednostek naukowo-badawczych do przemysłu, z wyceną wartości wynalazków oraz oceną ryzyka związanego z ich wdrażaniem, z zarządzaniem ryzykiem w sferze własności przemysłowej, z rolą własności przemysłowej w strategiach biznesowych przedsiębiorstw, z przebiegiem procesów komercjalizacji innowacji technicznych czy z finansowaniem przedsięwzięć innowacyjnych. W ramach sympozjów odbywają się także panele dyskusyjne poświęcone praktycznym aspektom związanym z własnością przemysłową. W sympozjach udział biorą przedstawiciele polskich i zagranicznych uczelni, instytutów naukowych, instytucji finansowych, organizacji międzynarodowych, fundacji i organizacji non-profit oraz podmiotów sektora publicznego związanych z kreowaniem, finansowaniem i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych. Do zaprezentowania problematyki, poruszanej podczas sympozjum zapraszani są wybitni eksperci z Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych, Izraela oraz państw Dalekiego Wschodu.

Gospodarcza rola ochrony własności intelektualnej staje się coraz bardziej znacząca w skali globalnej, co dostrzegają m.in. Światowa Organizacja Handlu (WTO) oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dlatego światowa wymiana gospodarcza, w coraz większym stopniu opierając się na wartościach związanych z własnością intelektualną, wymaga instrumentów ochrony tej własności skutecznych w różnorodnych strefach ekonomicznych i obszarach kulturowych. Rozwiązania takie są wypracowywane drogą szerokiej współpracy na forum organizacji międzynarodowych, a w tym szczególnie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, w której pracach aktywnie uczestniczy Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Biorąc pod uwagę globalną sytuację ekonomiczną, tematyka tegorocznego sympozjum służyła identyfikowaniu istniejących barier wzrostu innowacyjności oraz poszukiwaniu skutecznych rozwiązań systemowych, zachęcających przedsiębiorców do inwestowania w innowacje i ich wdrożenia, pomimo złożonych warunków makroekonomicznych. Krakowskie sympozjum umożliwiło podjęcie dialogu i szeroko zakrojonej współpracy celem wypracowania takich rozwiązań, które tworzą nowe perspektywy rozwojowe wobec dynamicznie zmieniających się wymagań innowacyjnej gospodarki w skali krajowej, europejskiej, jak i światowej. Nawiązaniu takiej współpracy służyła również, w sposób szczególny, szeroko wykorzystywana formuła warsztatów przeprowadzonych podczas sympozjum.

Celem tegorocznego sympozjum było głównie stymulowanie innowacyjnego myślenia w biznesie i nauce, a także inicjowanie dyskusji nad aktualnymi problemami innowacyjności i przedsiębiorczości nie tylko w Polsce, ale również w perspektywie rynku globalnego. W tym kontekście kluczową rolę odgrywa własność przemysłowa, stanowiąca uniwersalne i podstawowe narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej, a także rozwoju i umiędzynarodowienia biznesu opartego o nowatorskie rozwiązania i pomysły.

W programie poszczególnych sesji zaprezentowane zostały m.in. praktyczne wskazówki związane z pozyskiwaniem zewnętrznych funduszy na działalność innowacyjną a także przykłady przedsięwzięć, które odniosły międzynarodowy sukces dzięki zastosowaniu skutecznej strategii wykorzystania ochrony własności przemysłowej.

Tematyka tegorocznego sympozjum służyła także identyfikowaniu istniejących barier wzrostu innowacyjności w Polsce oraz poszukiwaniu skutecznych rozwiązań zachęcających przedsiębiorców oraz inwestorów do finansowania prac badawczo-rozwojowych służących tworzeniu innowacji. Poruszano także problematykę procesów inwestycyjnych związanych ze skutecznym wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych.

W sympozjum udział wzięło ponad 300 uczestników, w tym przedstawiciele wielu polskich uczelni i instytutów naukowych, instytucji finansowych, organizacji międzynarodowych, fundacji i organizacji non-profit oraz podmiotów sektora publicznego związanych z kreowaniem, finansowaniem i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych.

Sympozjum zorganizowane zostało z inicjatywy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Świętokrzyską, Politechniką Wrocławską, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Krajową Izbą Gospodarczą, Ośrodkiem Przetwarzania Informacji oraz Klastrami Polskimi przy wsparciu licznego grona partnerów. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym czasopism Prestiż oraz Polish Market.