Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu przed UPRP?

Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem może być rzecznik patentowy ponadto w sprawach dotyczących zgłoszeń znaków towarowych pełnomocnikiem może być również radca prawny, adwokat oraz osoba świadcząca usługi transgraniczne. W przypadku osób fizycznych także współuprawniony, rodzice, małżonek, rodzeństwo, zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do akt przy dokonywaniu pierwszej czynności prawnej. Osoby niemające miejsca zamieszkania na terenie UE oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii mogą działać tylko za pośrednictwem rzecznika patentowego lub osoby świadczącej usługi transgraniczne.

Liczba mocodawców wynikająca z pełnomocnictwa wyznacza wielokrotność opłaty skarbowej w wysokości 17 PLN. Opłata powinna być uiszczona na konto bankowe Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla dzielnicy Śródmieście. Z opłaty od pełnomocnictwa zwolnione są osoby fizyczne oraz osoby wymienione w art. 7 ustawy o Opłacie skarbowej oraz w załączniku do Ustawy. Pełnomocnikiem w postępowaniu spornym może być każda osoba wyznaczona przez stronę do reprezentowania.


  •