Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Warunkiem wszczęcia przed Urzędem Patentowym RP postępowania mającego na celu uzyskanie przez zgłaszającego prawa z rejestracji na wzór przemysłowy jest uiszczenie opłaty zgodnej z przewidzianą przepisami tabelą opłat.

Aktem prawnym regulującym kwestie opłat w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w sprawie uzyskania prawa z rejestracji na wzór przemysłowy jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1623).

Kompletne informacje znajdują się w poszczególnych tabelach opłat Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 roku.

 

Lp.
 Wyszczególnienie Wysokość opłaty w zł
IOpłaty jednorazowe 
1Za zgłoszenie wzoru przemysłowego 300,00
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo 100,00
2Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności80,00
3Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: 
- w związku z wydanym postanowieniem 50,00
- w związku z wydaną decyzją 100,00
4Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa: 
- do 10 stron 30,00
- powyżej 10 stron 60,00
5Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) - za każdy dodatkowy adres 300,00
6Od wniesionego sprzeciwu
1000,00
7Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym
1000,00

  •