Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia. W celu przedłużenia ochrony na kolejny okres 10-letni, należy złożyć wniosek o przedłużenie prawa oraz wnieść wymagane opłaty.

Opłata za pierwszy okres ochrony

Opłatę za pierwszy okres ochrony (w wysokości wskazanej w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa) należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Wysokość opłaty za pierwszy okres ochrony UPRP ustala na podstawie ilości klas towarowych.

W przypadku niewniesienia całkowitej opłaty lub uiszczenia jej po terminie, UPRP wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa.

Przedłużenie prawa ochronnego (drugi i kolejne okresy ochrony)

W celu przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy, uprawniony wnosi wymagane opłaty za kolejny okres ochrony oraz dodatkowo składa w UPRP wniosek, który powinien zawierać:

  1. oznaczenie wnioskodawcy i jego adres,
  2. wskazanie numeru prawa ochronnego,
  3. żądanie przedłużenia prawa ochronnego,
  4. datę wniosku,
  5. podpis wnioskodawcy albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Do wniosku należy dołączyć opłacone pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika, a w aktach sprawy nie znajduje się pełnomocnictwo obejmujące swym zakresem dokonanie przedłużenia prawa ochronnego.

Wniosek należy złożyć przed końcem upływającego okresu ochrony, nie wcześniej jednak niż na rok przed jego upływem. Wniosek można złożyć za dodatkową opłatą również w terminie 6 miesięcy po upływie okresu ochronnego. Dodatkowy sześciomiesięczny termin na złożenie wniosku jest terminem nieprzywracanym!

Wraz wnioskiem o przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy, na rachunek UPRP należy wnieść następujące opłaty:

Tytuł opłaty
Wysokość opłaty w zł
od wniosku o przedłużenie prawa ochronnego (drugi i kolejne okresy ochrony)
 200,00
dodatkowa opłata od wniosku o przedłużenie prawa ochronnego (drugi i kolejne okresy ochrony), gdy został on złożony w dodatkowym sześciomiesięcznym terminie po upływie okresu ochrony (wówczas pełna opłata od wniosku wynosi 500,00 zł)
 300,00
za każdą klasę towarową 400,00


UWAGA! W przypadku wniesienia opłaty za ochronę w sześciomiesięcznym terminie po upływie okresu ochrony, należy wnieść dodatkową opłatę w wysokości 30% opłaty należnej za ochronę.

Opłaty za kolejny okres ochrony powinny być wnoszone przed końcem upływającego okresu ochrony (nie wcześniej jednak niż na rok przed jego upływem). Opłaty za kolejny okres ochrony mogą być wnoszone również w terminie sześciu miesięcy po upływie okresu ochrony. Termin ten nie podlega przywróceniu!

UPRP nie powiadamia uprawnionego o upływającym okresie ochrony. Nie jest również wydawana decyzja o wygaśnięciu prawa na skutek upływu okresu ochrony. Informacja o wygaśnięciu nie jest publikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

Stan prawny na dzień 6 lutego 2017 r.