Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2010-01-26

Znaki towarowe służące do oznaczania produktów ekologicznych muszą być zgodne z prawem unijnym

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego znaku towarowego odnoszącego się do ekologicznego charakteru produktu wymaga przedstawienia zezwolenia.

W związku z pojawiającymi się przypadkami wprowadzania na terenie Polski do obrotu artykułów rolno-spożywczych, nie będących produktami rolnictwa ekologicznego, przez przedsiębiorców, którzy w oznakowaniu wykorzystują pochodne lub wersje skrócone terminów wymienionych w załączniku do rozporządzeniu Rady nr 834/2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.Urz. UE.L. 2007 Nr 189, poz. 1), Urząd Patentowy RP informuje, iż zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem w przypadku zgłoszenia znaku towarowego zawierającego tego typu określenia zgłaszający zobowiązani są do przedstawienia zezwolenia właściwego organu w zakresie znakowania produktów ekologicznych.

„Znakowanie” zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit k ww. rozporządzeniu oznacza wszelkie terminy, słowa, dane szczególne, znaki towarowe, nazwy firmowe, ilustracje lub symbole powiązane z wszelkimi opakowaniami i umieszczane na nich, a także na dokumentach, materiałach informacyjnych, etykietach, tabliczkach, pierścieniach lub opaskach towarzyszących produktowi lub odnoszących się do niego.


  •