Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2006-10-24

Ubieganie się o udzielenie wspólnego prawa ochronnego przez kilka osób fizycznych

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398) istnieje możliwość uzyskania wspólnego prawa ochronnego.


Wspólne prawo ochronne może być udzielone na znak towarowy przeznaczony do równoczesnego używania przez kilku przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie, jeżeli używanie takie nie jest sprzeczne z interesem publicznym i nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów. Zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego określa regulamin znaku przyjęty przez przedsiębiorców. Z powołanego przepisu wynika, że wspólne prawo ochronne może być udzielone jedynie na rzecz przedsiębiorców i nie ma prawnej możliwości udzielenia tego prawa na rzecz osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. Jeżeli w chwili orzekania o udzieleniu prawa Urząd Patentowy stwierdzi, że zgłoszenia wspólnego prawa ochronnego dokonały osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, stanowić to będzie podstawę do odmowy udzielenia prawa z przyczyn podmiotowych. Dla oceny czy spełnione zostały warunki podmiotowe do uzyskania wspólnego prawa ochronnego miarodajna jest chwila orzekania o udzieleniu prawa a nie moment dokonania zgłoszenia. Wobec powyższego zgłoszenia znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego mogą dokonać osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, jednakże w chwili orzekania usterka ta musi zostać usunięta i zgłaszający muszą być przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy – Prawo własności przemysłowej.


  •