Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Co oznacza obowiązek używania znaku towarowego?

Zarejestrowany znak towarowy musi być rzeczywiście używany w stosunku do towarów i/lub usług, dla których uzyskał prawo ochronne. Przedsiębiorca jest zobowiązany rozpocząć posługiwanie się znakiem towarowym w ciągu pięciu lat od dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że wykaże istnienie ważnych powodów nieużywania znaku.

Powyższy obowiązek stwarza możliwość wyeliminowania znaków towarowych, które nie są używane w sposób rzeczywisty w obrocie gospodarczym.

Używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

1) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach (np. naklejenie, naszycie, wydrukowanie znaku na towarze lub jego opakowaniu),

2) oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem.

3) umieszczaniu znaku na dokumentach (faktury, cenniki, korespondencja z klientem, katalogi ofertowe itp.) związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług

4) posługiwaniu się nim w celu reklamy we wszelkiego rodzaju środkach masowego przekazu, jak radio, telewizja, prasa, czy Internet.

Pamiętaj! Jeśli nie używasz znaku towarowego, ryzykujesz, że twoje prawo ochronne może zostać wygaszone albo jego podnoszenie będzie nieskuteczne w procedurze sprzeciwu.
  •