Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2005-08-11

Patentscope: nowa strona internetowa WIPO o patentach

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) utworzyła nową stronę internetową - Patentscope dotyczącą spraw związanych z patentami, głównie procedurą w trybie Patent Cooperation Treaty (PCT).

2005-07-07

Konto bankowe Europejskiego Urzędu Patentowego w Polsce

Jedną z konsekwencji podpisania przez Rzeczypospolitą Polską - Konwencji o udzielaniu Patentów Europejskich, jest otwarcie w Polsce przez Europejską Organizację Patentową konta bankowego.2005-06-29

Urząd Patentowy RP beneficjentem Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP)

Urząd Patentowy RP informuje, że jego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa Zintegrowanej Platformy Usługowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej” został zatwierdzony przez Ministra Gospodarki i Pracy.

2005-06-07

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Millenium Pharmaceuticals

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w trybie prejudycjalnym w sprawie C-252/03 - dodatkowe prawa ochronne.

2005-04-25

Wyrok i postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2005 r.

Dnia 16 marca 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie udzielania informacji publicznej oraz postanowienie dotyczące skarg na bezczynność organów administracji publicznej.

2005-01-20

Zgłoszenia nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych na polskie produkty rolne i środki żywnościowe

Urząd Patentowy RP informuje o zgłoszeniach nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, dokonanych przez polskie podmioty w ramach rozporządzenia Rady (EWG) 2081/92 w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych na produkty rolne i środki żywnościowe.

2004-12-30

System zarządzania treścią w witrynie Urzędu Patentowego RP

Urząd Patentowy RP wdrożył MCMS - nowy system zarządzania treścią (content management system).

2004-12-07

Zbiór praw z zakresu międzynarodowego ustawodawstwa ws. własności przemysłowej na dysku optycznym (w zasobach Biblioteki UPRP)

Informujemy o nowej pozycji w zbiorach – IPLEX CD-ROM - bazie danych zawierającej około 450 tekstów prawnych (tj. ok. 900 dokumentów) w języku angielskim i francuskim z zakresu prawodawstwa w dziedzinie własności intelektualnej.2004-10-26

Przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Protokołu do Porozumienia madryckiego

Wspólnota Europejska przystąpiła do Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych.

2004-06-14

Zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 8 czerwca 2004 r. nr 130, poz. 1376 została opublikowana ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.2004-06-09

Numer EU VAT ID/VAT ID Number

Numer NIP Urzędu Patentowego RP w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. The Polish Patent Office’s VAT ID NUMBER inside EU.Krajowe organy depozytowe przechowujące próbki drobnoustrojów

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działają trzy krajowe (1, 2, 3) organy depozytowe upoważnione do przyjmowania, akceptacji i przechowywania próbek drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego.

2004-04-27

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich

Z dniem 1 marca 2004 roku Rzeczpospolita Polska stała się stroną Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r.

2004-03-25

Problemy związane z dodatkowym prawem ochronnym na produkty lecznicze i produkty ochrony roślin oraz z wspólnotowym znakiem towarowym

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i pytaniami odnoszącymi się do wykładni przepisów w wyżej wymienionym obszarze Urząd Patentowy wyraża następujący pogląd:

2004-03-16

PCT-SAFE - zgłoszenia pod rządami PCT w formie elektronicznej

Notą prasową z dnia 11 lutego 2004 r. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie poinformowała, że od dnia 12 lutego 2004 r. zgłaszający z państw będących stronami Układu o współpracy patentowej (PCT), dzięki uruchomieniu systemu PCT-SAFE, mogą dokonywać międzynarodowych zgłoszeń patentowych w WIPO, jako urzędzie przyjmującym, w formie elektronicznej.