URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


2004-10-26

Przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Protokołu do Porozumienia madryckiego

Wspólnota Europejska przystąpiła do Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych.

2004-06-14

Zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 8 czerwca 2004 r. nr 130, poz. 1376 została opublikowana ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.2004-06-09

Numer EU VAT ID/VAT ID Number

Numer NIP Urzędu Patentowego RP w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. The Polish Patent Office’s VAT ID NUMBER inside EU.Krajowe organy depozytowe przechowujące próbki drobnoustrojów

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działają trzy krajowe (1, 2, 3) organy depozytowe upoważnione do przyjmowania, akceptacji i przechowywania próbek drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego.

2004-04-27

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich

Z dniem 1 marca 2004 roku Rzeczpospolita Polska stała się stroną Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r.

2004-03-25

Problemy związane z dodatkowym prawem ochronnym na produkty lecznicze i produkty ochrony roślin oraz z wspólnotowym znakiem towarowym

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i pytaniami odnoszącymi się do wykładni przepisów w wyżej wymienionym obszarze Urząd Patentowy wyraża następujący pogląd:

2004-03-16

PCT-SAFE - zgłoszenia pod rządami PCT w formie elektronicznej

Notą prasową z dnia 11 lutego 2004 r. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie poinformowała, że od dnia 12 lutego 2004 r. zgłaszający z państw będących stronami Układu o współpracy patentowej (PCT), dzięki uruchomieniu systemu PCT-SAFE, mogą dokonywać międzynarodowych zgłoszeń patentowych w WIPO, jako urzędzie przyjmującym, w formie elektronicznej.2004-01-30

Znak Towarowy Wspólnoty - skutki zapisów w Traktacie Akcesyjnym

W Unii Europejskiej wydano szereg aktów regulujących kwestie ochrony własności przemysłowej.2003-12-10

Zmiana opłat w postępowaniu przed EPO

Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany opłat związanych z postępowaniem przed Europejskim Urzędem Patentowym.


Zobacz również