Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2013-11-22

Wyniki XI edycji konkursu na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką z zakresu własności intelektualnej ogłoszonego przez Urząd Patentowy RP w 2013 r.

W dniu 18 listopada 2013 r. odbyło się posiedzenie Jury XI edycji konkursu na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką z zakresu własności intelektualnej, zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
Do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęło łącznie 41 prac konkursowych, w tym: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 prace doktorskie, 34 prace magisterskie oraz 3 prace studenckie.

Jury obradowało w składzie:

- prof. Jan Błeszyński – Uniwersytet Warszawski (Przewodniczący),
- dr Małgorzata Modrzejewska – Uniwersytet Warszawski,
- prof. Ewa Nowińska – Uniwersytet Jagielloński,
- prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska – Uniwersytet Warszawski,
- prof. Helena Żakowska-Henzler – Polska Akademia Nauk,
- dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP.

Członkowie Jury dokonali oceny zgłoszonych prac konkursowych i podjęli decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień ufundowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Urzędu Patentowego RP, Polską Izbę Rzeczników Patentowych, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową NASK, Związek Banków Polskich, PKPP Lewiatan, PATPOL Kancelarię Patentową Sp. z o.o., POLSERVICE Kancelarię Rzeczników Patentowych Sp. z o.o., Avio Polska Sp. z o.o.

Ponadto nagrody książkowe dla laureatów zostały ufundowane przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz Wydawnictwo Jedność w Kielcach.

Członkowie Jury nie brali udziału w głosowaniu w przypadku prac przygotowanych pod ich kierunkiem.

I. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO otrzymują:

W KATEGORII PRACA DOKTORSKA

nagroda

dr Ireneusz Matusiak (Uniwersytet Warszawski)
za pracę „Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego”

W KATEGORII PRACA MAGISTERSKA

nagrody

mgr Michał Bohaczewski (Uniwersytet Warszawski)
za pracę „Zakres prawa ochronnego na znak towarowy a prawo do nazwiska”

mgr Patrycja Piórkowska (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
za pracę „Wynagradzanie twórców wynalazków pracowniczych w Polsce i we Francji”

mgr Patrycja Szewczyk (Uniwersytet Jagielloński)
za pracę „Specyfika ochrony produktów leczniczych w prawie własności intelektualnej”

mgr Piotr Żebiałowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
za pracę „Ograniczenia swobody umów w umowach licencyjnych i umowach przenoszących autorskie prawa majątkowe”

mgr Monika Gebel (Uniwersytet Warszawski)
za pracę „Nadużycie prawa z patentu”

mgr Beata Harnik (Uniwersytet Jagielloński)
za pracę „Renomowany znak towarowy w budowaniu wartości firmy”

mgr Anna Januchta (Uniwersytet Wrocławski)
za pracę „Cecha indywidualnej twórczości jako przesłanka ochrony prawnoautorskiej tytułów utworu”

mgr Jan Kurdziel (Uniwersytet Jagielloński)
za pracę „Terytorialne aspekty wspólnotowego znaku towarowego”

mgr Dominika Loll (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
za pracę „Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi”

mgr Aleksandra Miazga (Uniwersytet Jagielloński)
za pracę „Keyword advertising a znak towarowy”

mgr Agata Pawlus (Uniwersytet Śląski)
za pracę „Utwór lutniczy w prawie autorskim”

mgr Bartosz Pudo (Uniwersytet Śląski)
za pracę „Prawo do integralności utworu architektonicznego”

mgr Marta Sznajder (Uniwersytet Warszawski)
za pracę „Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów”

mgr Alicja Małgorzata Zalewska (Uniwersytet Warszawski)
za pracę magisterską „Odpowiedzialność internetowych serwisów aukcyjnych za naruszenia znaków towarowych”

wyróżnienia

mgr Edyta Bondyra-Marach (Uniwersytet Łódzki)
za pracę „Sytuacja prawna pracownika - twórcy”

mgr Barbara Witecka (Uniwersytet Jagielloński)
za pracę „Użytkowanie autorskich praw majątkowych”

W KATEGORII PRACA STUDENCKA

nagroda

Olena Shynkarenko (Uniwersytet Jagielloński)
za pracę „Transformacja polskiego systemu ochrony praw autorskich: lekcje dla Ukrainy”

II. NAGRODY MINISTRA GOSPODARKI otrzymują:

dr hab. Dawid Miąsik (Instytut Nauk Prawnych PAN)
za rozprawę habilitacyjną „Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej”

dr Adam Karbowski (Szkoła Główna Handlowa)
za pracę doktorską „Pozioma współpraca badawcza i jej wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw”

III. NAGRODĘ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI otrzymuje:

mgr Elżbieta Pietrzykowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
za pracę magisterską „Oznaczenia geograficzne produktów winiarskich w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim (rodzaje oznaczeń, rejestracja, treść i zakres prawa)”

IV. NAGRODĘ POLSKIEJ IZBY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH otrzymuje:

mgr Natalia Osidacz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
za pracę magisterską „Status prawny rzecznika patentowego w Polsce”

V. NAGRODĘ NAUKOWEJ i AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ NASK otrzymuje:

mgr Natalia Łach (Uniwersytet Jagielloński)
za pracę magisterską „Ochrona programów komputerowych w świetle prawa autorskiego”

VI. NAGRODĘ ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH otrzymuje:

dr hab. Dawid Miąsik (Instytut Nauk Prawnych PAN)
za rozprawę habilitacyjną „Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej”

VII. NAGRODĘ PATPOL KANCELARII PATENTOWEJ Sp. z o.o. otrzymuje:

mgr Cyryl Romejko (Uniwersytet Jagielloński)
za pracę magisterską „Public policy in trade mark law from Polish and European perspective”

VIII. NAGRODĘ POLSERVICE KANCELARII RZECZNIKÓW PATENTOWYCH Sp. z o.o. otrzymuje:

mgr Magdalena Krawczyk (Uniwersytet Jagielloński)
za pracę magisterską „Licencja przymusowa jako rodzaj ograniczenia własności intelektualnej w analizie prawnoporównawczej prawa własności przemysłowej i prawa konkurencji”

IX. NAGRODĘ POLSKIEJ KONFEDERACJI PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN otrzymuje:

dr Agnieszka Vetulani-Cęgiel (Uniwersytet Jagielloński)
za pracę doktorską „Lobbing w kształtowaniu prawa i polityki Unii Europejskiej w zakresie prawa autorskiego”

X. NAGRODĘ FIRMY AVIO POLSKA Sp. z o.o. otrzymuje:

mgr Sandra Wieczorek (Uniwersytet Łódzki)
za pracę magisterską „Współczesne metody wykorzystywania patentu jako wyzwanie dla prawa konkurencji Unii Europejskiej”

XI. NAGRODĘ PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RP otrzymuje:

dr hab. Dawid Miąsik (Instytut Nauk Prawnych PAN)
za rozprawę habilitacyjną „Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej”

Wszyscy laureaci otrzymują ponadto nagrody książkowe ufundowane przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz Wydawnictwo Jedność w Kielcach.