Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2016-06-29

Wyszehradzki Instytut Patentowy

Wyszehradzki Instytut Patentowy (WIP) zapewnia zgłaszającym z Polski, Czech, Słowacji i Węgier łatwiejszy i bardziej przyjazny dostęp do międzynarodowej procedury ochrony patentowej w systemie PCT (Patent Cooperation Treaty) administrowanym przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).

Układ o współpracy patentowej (PCT) został zawarty w Waszyngtonie w 1970 r. Umożliwia on zgłaszającym dostęp do uproszczonej i tańszej procedury uzyskiwania patentów w 148 krajach należących do Układu. Dzięki tej procedurze zgłaszający, dokonując tylko jednego zgłoszenia międzynarodowego i wnosząc za nie tylko jedną opłatę, może ocenić swoje szanse na uzyskanie patentu w dowolnej liczbie państw członkowskich PCT, w których zamierza ubiegać się o ochronę swojego wynalazku.

W ramach procedury PCT zgłaszający może dokonać zgłoszenia międzynarodowego albo za pośrednictwem swojego krajowego urzędu własności przemysłowej, który pełni wówczas funkcję urzędu przyjmującego, albo bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym WIPO. W pierwszym przypadku, jeśli zgłaszający jest podmiotem polskim, może on dokonać międzynarodowego zgłoszenia wyłącznie w jednym z trzech języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), który obecnie jest dla polskich zgłaszających jedynym Międzynarodowym Organem Poszukiwań i Badań Wstępnych. W drugim przypadku może on dokonać zgłoszenia w języku polskim, ale w ciągu jednego miesiąca od daty takiego zgłoszenia zobowiązany jest do dostarczenia tłumaczenia na jeden z języków urzędowych EPO (tj. angielski, francuski lub niemiecki). Zgłoszenie poddawane jest międzynarodowej procedurze przed Międzynarodowym Organem Poszukiwań i opcjonalnie na wniosek zgłaszającego przed Międzynarodowym Organem Badań Wstępnych. Organy te sporządzają odpowiednio sprawozdanie z międzynarodowego poszukiwania w stanie techniki i sprawozdanie z międzynarodowego badania wstępnego. Sprawozdania te stanowią dla zgłaszającego podstawę do oceny jego szans na uzyskanie patentu.

Od dnia 1 lipca 2016 r. zgłaszający z państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej mogą również korzystać z usług Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP), który, tak jak EPO, działa jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań oraz Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych. Zadania związane z przeprowadzaniem międzynarodowego poszukiwania oraz międzynarodowego badania wstępnego wykonują krajowe urzędy własności przemysłowej państw członkowskich WIP, przy czym każdy dla podmiotów z własnego kraju, umożliwiając tym samym prowadzenie procedury w języku krajowym państwa członkowskiego. Wybierając WIP polscy zgłaszający uzyskują możliwość wniesienia zgłoszenia międzynarodowego do Urzędu Patentowego RP w języku polskim, przy czym zgłaszający jest zobowiązany do dostarczenia (dla celów publikacji) tłumaczenia na jeden z 10 języków wskazanych w Regulaminie PCT w ciągu 14 miesięcy od daty pierwszeństwa.

Wyszehradzki Instytut Patentowy jest organizacją międzyrządową do spraw współpracy patentowej, posiadającą osobowość prawną oraz autonomię administracyjną i finansową. Organem zarządzającym jest Rada Administracyjna składająca się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich. Siedzibą Instytutu jest Budapeszt, natomiast urzędy własności przemysłowej umawiających się państw pełnią funkcję Instytutu.

Działalność Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego przynosi istotne korzyści krajowym użytkowników systemu PCT, a zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom. Dzięki temu, że Urząd Patentowy RP, w ramach Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego, pełni funkcję Międzynarodowego Organu Poszukiwań i Badań Wstępnych PCT, polscy użytkownicy mają możliwość procedowania w języku polskim we własnym kraju.

Zgłaszający, który wybiera Wyszehradzki Instytut Patentowy jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań/Badań Wstępnych uzyskuje refundację 40% opłaty za sporządzenie przez Instytut sprawozdania z międzynarodowego poszukiwania w stanie techniki, o ile skorzysta z pierwszeństwa ze zgłoszenia krajowego i przedstawi sprawozdanie z krajowego poszukiwania. Pełna opłata ustalona przez WIPO wynosi obecnie 1875 euro, praktycznie więc zamiast tej kwoty zgłaszający zapłaci jedynie 1125 euro. Dodatkową korzyścią jest również możliwość odroczenia konieczności dostarczenia do WIPO tłumaczenia zgłoszenia dla celów publikacji do 14 miesięcy od daty pierwszeństwa, a w przypadku uzyskania negatywnej opinii Organu Międzynarodowego zgłaszający może wycofać zgłoszenie i wówczas nie musi ponosić w ogóle kosztów tłumaczenia. Ponadto w przypadku ubiegania się o patent europejski w ramach procedury PCT zgłaszający, posiadający międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwań sporządzone przez WIP, może skorzystać ze zniżki w opłacie za dodatkowe europejskie sprawozdanie z poszukiwań, którą zobowiązani są wnosić zgłaszający, jeśli ich sprawozdanie z poszukiwań/badań wstępnych pochodzi od innych Organów Międzynarodowych niż Europejski Urząd Patentowy. Zamiast pełnej opłaty 1300 euro, zgłaszający zobowiązany będzie do wniesienia obniżonej opłaty wynoszącej 190 euro.

Wyszehradzki Instytut Patentowy może wykonywać także inne zadania z zakresu współpracy patentowej np. prowadzenie poszukiwań i badań na zlecenie innych urzędów patentowych, które nie posiadają odpowiedniej kadry ani odpowiednich narzędzi do samodzielnego wykonywania tych zadań, lub też mają tak dużą liczbę zgłoszeń, że muszą korzystać z pomocy innych instytucji. Do dodatkowych zadań Instytutu należy również m.in. przeprowadzanie na wniosek zgłaszającego dodatkowych poszukiwań międzynarodowych oraz poszukiwań typu międzynarodowego po wejściu w życie przygotowywanej nowelizacji Ustawy prawo własności przemysłowej.

Ulotka informacyjna Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego

Oficjalna strona internetowa Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego