PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND


2010-05-25

Zgłaszanie i rejestracja znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej

Projekt upowszechniania wiedzy współfinansowany ze środków Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization in the Internal Market)

WSPÓLNOTOWY ZNAK TOWAROWY (CTM - Community Trade Mark) http://oami.europa.eu/en/mark/

Podstawową funkcją znaku towarowego jest umożliwienie konsumentom identyfikacji towarów lub usług jako pochodzących od konkretnego przedsiębiorstwa. Wspólnotowy znak towarowy przyznaje uprawnionemu wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel wspólnotowego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania osobom trzecim używania w obrocie bez jego zgody oznaczenia identycznego lub podobnego.

Zgodnie z art.1 pkt 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego:

„pkt 2 - Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje on ten sam skutek w całej Wspólnocie; może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Wspólnoty. Zasadę tę stosuje się, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej”.Natomiast zgodnie z art. 4 przedmiotowego rozporządzenia:„Wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiekolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.

Podstawowe cechy wspólnotowego znaku towarowego:

    Początek ochrony od dnia zgłoszeniaDziesięcioletni czas ochrony z możliwością jej przedłużania na kolejne dziesięcioletnie okresyWyłączne prawo używania znaku oraz zakazywania osobom trzecim używania go bez zgodyJednolity charakter prawa ochronnegoJednolita dla całej Unii Europejskiej procedura rejestracyjna (jedno zgłoszenie, jeden język, jeden Urząd, jeden pełnomocnik)Ochrona prawna skuteczna na terytorium całej Unii EuropejskiejZgłoszenie znaku towarowego za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP bądź bezpośrednio w OHIM (istnieje także możliwość zgłoszenia on-line)http://oami.europa.eu/en/mark/marque/efentry.htm https://secure.oami.europa.eu/efiling/efservlet?langId=PL&result=init&

Baza danych OHIM w zakresie wspólnotowych znaków towarowych:

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/de_SearchBasic?transiti

Broszura (pobierz):"10 powodów, dla których warto korzystać z systemu wspólnotowego znaku towarowego"

WSPÓLNOTOWY WZÓR PRZEMYSŁOWY (RCD - Registered Community Design) http://oami.europa.eu/en/design/

Główną funkcją wzorów przemysłowych jest ochrona nowych i posiadających indywidualny charakter towarów, dotyczy wyłącznie ich wyglądu. Wspólnotowy wzór przemysłowy przyznaje uprawnionemu wyłączne prawa do tego wzoru. Właściciel wspólnotowego wzoru przemysłowego jest uprawniony do zakazania osobom trzecim używania w obrocie bez jego zgody wzoru identycznego lub podobnego.

Zgodnie z art. 1 pkt 2 i pkt 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001r. wspólnotowego wzoru przemysłowego:

„ pkt 2 - Wzór jest chroniony:a) jako ‘niezarejestrowany wzór wspólnotowy’, jeżeli jest udostępniany publicznie w sposób przewidziany w niniejszym rozporządzeniu;b) jako ‘zarejestrowany wzór wspólnotowy’, jeżeli został zarejestrowany w sposób przewidziany w niniejszym rozporządzeniu.pkt 3 - Wzór wspólnotowy ma jednolity charakter. Jego skutek jest jednakowy w całej Wspólnocie. Nie może być zarejestrowany, przeniesiony, ani nie może stanowić przedmiotu zrzeczenia się, ani przedmiotu decyzji stwierdzającej jego nieważność, a korzystanie z niego nie może być zakazane inaczej niż tylko na całym obszarze Wspólnoty. Niniejszą zasadę stosuje się, o ile nie przewidziano inaczej w niniejszym rozporządzeniu”.

Podstawowe cechy wspólnotowego wzoru przemysłowego:

1. ograniczona w czasie ochrona niezarejestrowanego wzoru przemysłowego

    Początek prawa ochronnego od momentu pierwszego ujawnienia na terenie Unii EuropejskiejTrzyletni czas ochronyPrawo zakazywania używania wzoru osobom trzecim jedynie, jeżeli używanie wynika z kopiowania chronionego wzoruOchrona niezarejstrowanego wzoru wspólnotowego daje przedsiębiorstwom możliwość przetestowania na rynku danych produktów, jeszcze przed rejestracją wzoru, co pozwala uniknąć inwestowania w ochronę produktów, które nie odniosłyby sukcesu

2. trwająca maksymalnie przez okres 25 lat ochrona zarejestrowanego wzoru wspólnotowego

    Początek ochrony od dnia zgłoszeniaPięcioletni okres ochrony z możliwością czterokrotnego jego przedłużenia okresu (maks. 25 lat)Wyłączne prawo używania wzoru oraz zakazywania osobom trzecim używania go bez zgodyJednolity charakter prawa z rejestracjiJednolita dla całej Unii Europejskiej procedura rejestracyjna (jedno zgłoszenie, jeden język, jeden Urząd, jeden pełnomocnik)Ochrona prawna skuteczna na terytorium całej Unii EuropejskiejZgłoszenie wzoru przemysłowego za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP bądź bezpośrednio w OHIM (istnieje także możliwość zgłoszenia on-line)http://oami.europa.eu/en/design/efentry.htmhttps://service.oami.europa.eu/forms/rcdapplication/la/pl_form.cfm

Baza danych OHIM w zakresie wspólnotowych wzorów przemysłowych:

http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Departamentu Badań Znaków Towarowych (telefon: 022 579 02 76 lub pocztą elektroniczną: scharkiewicz@uprp.pl)