Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2005-12-20

Zmiany w Regulaminie wykonawczym do Porozumienia Madryckiego i do Protokołu do tego Porozumienia

Urząd Patentowy RP informuje o zmianach we wspólnym Regulaminie wykonawczym do Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i do Protokołu do tego Porozumienia.

1.Wprowadzenie języka hiszpańskiego jako nowego języka roboczego Systemu Madryckiego

Od dnia 1 kwietnia 2004 r. zmienione zostały następujące zasady: 6, 7(2), 9(4)(b)(iii) oraz 40(4) Wspólnego Regulaminu Wykonawczego wprowadzające język hiszpański w takim zakresie w jakim jest stosowany język angielski.

W szczególności zmiana ta dotyczy następujących zagadnień postępowania:

1.1. Język zgłoszenia międzynarodowego

Każde zgłoszenie międzynarodowe otrzymane od 1 kwietnia 2004 r. przez Urząd pochodzenia i podlegające wyłącznie przepisom Protokołu lub podlegające zarówno przepisom Porozumienia jak i Protokołu może być dokonane w języku hiszpańskim (lub angielskim albo francuskim), jednakże zgodnie z tym, co postanowił Urząd pochodzenia. Oznacza to, że Urząd pochodzenia będzie mógł ograniczyć wybór języka dokonany przez zgłaszającego do jednego lub dwóch określonych języków, lub może pozwolić zgłaszającemu na wybór jednego, dowolnie wybranego z trzech języków.

Zgłoszenia międzynarodowe podlegające wyłącznie przepisom Porozumienia powinny być nadal dokonywane jedynie w języku francuskim.

1.2. Języki wpisów i publikacji rejestracji międzynarodowych

Rejestracje międzynarodowe wynikające ze zgłoszeń wymienionych w p. 1.1. będą wpisane do Rejestru Międzynarodowego i opublikowane w Dzienniku Urzędowym (Gazette OMPI des marques internationales) w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim. Konieczne tłumaczenia będą dokonywane przez Biuro Międzynarodowe.

Rejestracje międzynarodowe wynikające ze zgłoszenia międzynarodowego podlegającego wyłącznie przepisom Porozumienia nadal będą wpisywane do Rejestru Międzynarodowego i nadal publikowane w Dzienniku Urzędowym jedynie w języku francuskim.

1.3. Język korespondencji z Biurem Międzynarodowym, która dotyczy zgłoszenia międzynarodowego lub rejestracji międzynarodowej

Korespondencja, która dotyczy zgłoszeń międzynarodowych wymienionych w p. 1.1. i rejestracji międzynarodowych wynikających z tych zgłoszeń ( jak zawiadomienia o wstępnej odmowie, wnioski o wpis zmiany uprawnionego, o ograniczenie, o wpis licencji, i tp.) może być dokonana w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim (do wyboru wysyłającego). Jednak, należy uwzględnić, że jeżeli korespondencja jest kierowana do Biura Międzynarodowego za pośrednictwem Urzędu, to Urząd może ograniczyć wybór zgłaszającego lub uprawnionego w ten sam sposób jak podano to w p. 1.1.

Korespondencja, która dotyczy zgłoszenia lub rejestracji międzynarodowej podlegającej wyłącznie Porozumieniu powinna być nadal prowadzona jedynie w języku francuskim (za wyjątkiem późniejszych wyznaczeń dokonanych na podstawie Protokołu począwszy od dnia 1 kwietnia 2004 r., kiedy korespondencja może być prowadzona w jednym z trzech dowolnie wybranych języków; z ograniczeniem jak podano w p. 1.1. )

1.4. Język zawiadomień kierowanych przez Biuro Międzynarodowe do Urzędów, do zgłaszających i uprawnionych z rejestracji

W odniesieniu do zgłoszeń międzynarodowych wskazanych w p. 1.1. i do wynikających z tych zgłoszeń rejestracji:

 • zawiadomienia kierowane przez Biuro Międzynarodowe do Urzędów będą sporządzane w języku w którym zostało dokonane zgłoszenie chyba, że Urząd powiadomił Biuro Międzynarodowe, że wszystkie te zawiadomienia powinny być sporządzane w języku francuskim, angielskim, lub hiszpańskim (zależnie od wyboru Urzędu);
 • zawiadomienia kierowane przez Biuro Międzynarodowe do zgłaszającego lub uprawnionego będą sporządzane w języku, w którym zostało dokonane zgłoszenie chyba, że zgłaszający lub uprawniony wnioskował (zakreślając odpowiednią kratkę w rubryce 2.e) na formularzu zgłoszenia międzynarodowego), iż chce otrzymywać takie zawiadomienia w języku francuskim, angielskim lub hiszpańskim.


W odniesieniu do zgłoszeń międzynarodowych podlegających wyłącznie przepisom Porozumienia zawiadomienia kierowane przez Biuro Międzynarodowe do Urzędów, do zgłaszających lub do uprawnionych będą nadal sporządzane jedynie w języku francuskim.

1.5. Zasady językowe dotyczące zgłoszeń międzynarodowych dokonanych przed dniem 1 kwietnia 2004 r., rejestracji wynikających z tych zgłoszeń i odnoszących się do nich zawiadomień

Korespondencja, która dotyczy zgłoszeń międzynarodowych dokonanych przed dniem 1 kwietnia 2004 r. , oraz wynikających z nich rejestracji, podlega zasadzie językowej takiej, jaka była w mocy przed dniem 1 kwietnia 2004 r. Oznacza to, że korespondencja nie może być w języku hiszpańskim, ale powinna być w języku francuskim (jeżeli dana rejestracja międzynarodowa podlegała wyłącznie przepisom Porozumienia) lub w języku angielskim albo francuskim ( jeżeli dana rejestracja międzynarodowa podlegała wyłącznie lub częściowo przepisom Protokołu).

Jednakże, ta zasada przestaje mieć zastosowanie, jeżeli w odniesieniu do takiej rejestracji je dokonane jest na podstawie Protokołu późniejsze wyznaczenie wniesione do Biura Międzynarodowego od dnia 1 kwietnia 2004 r. W tym przypadku:

 • późniejsze wyznaczenie może być sporządzone w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim (do wyboru przez uprawnionego). Jeżeli późniejsze wyznaczenie jest wniesione do Biura Międzynarodowego za pośrednictwem Urzędu, Urząd może ograniczyć wybór dokonany przez uprawnionego, w sposób jak podano to w p.1.1.;
 • to późniejsze wyznaczenie będzie wpisane i publikowane w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim ( niezależnie od języka w jakim było wniesione), oraz
 • odpowiadająca rejestracja międzynarodowa (która już była publikowana w języku francuskim, oraz zależnie od przypadku, w języku angielskim) będzie również publikowana w języku hiszpańskim.


Od chwili wpisania późniejszego wyznaczenia do Rejestru Międzynarodowego, korespondencja odnosząca się do tej rejestracji może być sporządzona w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim, jak określono to i podano w p. 1.3., zaś korespondencja ta zostanie wpisana i opublikowana w trzech językach roboczych Systemu Madryckiego.

2. Przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Protokołu Madryckiego

Przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Protokołu Madryckiego, które nastąpiło z dniem 1 października 2004 r., było poprzedzone wprowadzeniem do Wspólnego Regulaminu Wykonawczego uzupełnień charakterystycznych dla znaku wspólnotowego, a dotyczących:

 • wskazania drugiego języka do postępowania przed Urzędem Wspólnoty Europejskiej;
 • zastrzeżenia starszeństwa;
 • konwersji wyznaczenia Wspólnoty Europejskiej w późniejsze wyznaczenie jej Państw Członkowskich na podstawie Systemu Madryckiego (tak zwana klauzula “opting-back”).


Powyższe uzupełnienia spowodowały zmiany we Wspólnym Regulaminie Wykonawczym, które weszły formalnie w życie dnia 1 kwietnia 2004 r., a faktycznie z dniem przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Protokołu Madryckiego.

2.1. Wskazania drugiego języka do postępowania przed Urzędem Wspólnoty Europejskiej (Zasady 9(5)(g)(ii) oraz 24(3)(c)(iii))

Zgłaszający wyznaczając Wspólnotę Europejską w zgłoszeniu międzynarodowym lub w późniejszym wyznaczeniu powinni wskazać w odpowiednim urzędowym formularzu drugi język, poza językiem wskazanym w zgłoszeniu międzynarodowym, który będzie językiem postępowania przed Urzędem Wspólnoty Europejskiej (OHIM).

Drugi język, którym powinien być jeden z pięciu oficjalnych języków OHIM (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski), ma na celu jedynie umożliwienie osobom trzecim uczestniczenie w ramach postępowania sprzeciwowego lub unieważnienia przed Urzędem OHIM.

2.2. Zastrzeżenie starszeństwa (Zasady 9(5)(g)(i), 21 bis oraz 24(3)(c)(iii))

Zgłaszający, którzy chcą zastrzec starszeństwo w ramach wyznaczenia Wspólnoty Europejskiej na podstawie Protokołu Madryckiego powinni wskazać cztery elementy odpowiadające temu, co wymagane jest przez OHIM, a mianowicie:

 • Państwo lub Państwa Członkowskie, w których lub w odniesieniu do których znak wcześniejszy został zarejestrowany,
 • datę, od której ta odpowiednia rejestracja wywołuje skutek,
 • numer tej rejestracji, oraz
 • towary i usługi, dla których znak wcześniejszy został zarejestrowany.


Dane te mogą zostać podane tylko wówczas, gdy jest wyznaczona Wspólnota Europejska i powinny być przekazane na odrębnym formularzu (MM17 – osobny dla każdego Państwa w odniesieniu do którego znak wcześniejszy został zarejestrowany), dodatkowym do zgłoszenia międzynarodowego lub późniejszego wyznaczenia.

Ponadto, niektóre działania mogą mieć wpływ na zastrzeżenie starszeństwa (takie jak wycofanie, odmowa lub anulowanie takiego zastrzeżenia), co uregulowane jest w nowej Zasadzie 21 bis.

2.3. Późniejsze wyznaczenie Państwa Członkowskiego Wspólnoty Europejskiej w wyniku konwersji (Zasada 24)

Uwzględniając cechy charakterystyczne dla systemu znaku wspólnotowego, Zasada 24 Wspólnego Regulaminu Wykonawczego została zmieniona w ten sposób, aby po wyznaczeniu Wspólnoty Europejskiej w rejestracji międzynarodowej, w przypadku wycofania tej rejestracji, odmowy lub zaprzestania jej skutków, konwersja mogła być wnioskowana w drodze późniejszego wyznaczenia. Ten mechanizm, nazywany często klauzulą “opting-back”, pozwala uprawnionemu z rejestracji międzynarodowej przekształcić wyznaczenie Wspólnoty Europejskiej bądź w drodze wniosku krajowego wniesionego bezpośrednio do Urzędu Państwa Członkowskiego, bądź poprzez późniejsze wyznaczenie tego Państwa Członkowskiego na podstawie Systemu Madryckiego.

Zasada takiego późniejsze wyznaczenia, wynikającego z konwersji, została wprowadzona do nowego ustępu (7) Zasady 24 i charakteryzuje się trzema istotnymi cechami:

 • późniejsze wyznaczenie wynikające z konwersji powinno zawsze być wniesione do Biura Międzynarodowego za pośrednictwem OHIM (Zasada 24(2)(a)(iii). Jeżeli będzie ono wniesione bezpośrednio przez uprawnionego, wyznaczenie późniejsze nie będzie uznane, a opłaty już uiszczone będą zwrócone stronie, która dokonała wpłaty;
 • późniejsze wyznaczenie w wyniku konwersji będzie miało datę w której wyznaczenie Wspólnoty Europejskiej zostało wpisane do Rejestru Międzynarodowego (Zasada 24(6)(e));
 • dla uniknięcia pomyłki co do rodzaju późniejszego wyznaczenia , późniejsze wyznaczenie wynikające z konwersji powinno być wniesione na nowym formularzu (MM16).


ZMIANY INSTRUKCJI ADMINISTRACYJNYCH – FORMULARZE

Od 1 stycznia 2005 weszły w życie nowe instrukcje administracyjne od nr 2 do 5, które zastąpiły dotychczasowe.

Nowe instrukcje przewidują w szczególności, że wykaz formularzy obowiązkowych i fakultatywnych ustalonych przez Biuro Międzynarodowe będzie publikowany w każdym numerze Dziennika Urzędowego OMPI (Gazette OMPI des marques internationales), oraz określają sposób ich nabycia (za pośrednictwem strony internetowej OMPI, lub na zamówienie, formularze na nośniku papierowym są przygotowane do dyspozycji przez Biuro Międzynarodowe.

Zgodnie z Zasadą 20(1)(a) i (b) uprawniony z rejestracji międzynarodowej, Urząd Umawiającej się Strony uprawnionego, lub Urząd Umawiającej się Strony wyznaczonej, mogą poinformować Biuro Międzynarodowe, że prawo uprawnionego do rozporządzania rejestracją międzynarodową zostało ograniczone.

Dla ułatwienia tego zadania użytkownikom Systemu Madryckiego został udostępniony nowy formularz fakultatywny (MM19) na stronie internetowej OMPI. Wpis ograniczenia prawa uprawnionego do rozporządzania rejestracją międzynarodową nie wymaga wnoszenia żadnej opłaty, ani nie powinny być przekazywane do Biura Międzynarodowego żadne dokumenty uzasadniające takie ograniczenie.